Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Statut fundacji

Tekst jednolity statutu Fundacji #SayStop – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 23 czerwca 2020 r.

STATUT FUNDACJI #SayStop

1

Część wstępna

 1. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem .
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 5. Fundacja została ustanowiona przez :
 • Katarzynę Kozłowską
 • Joannę Jałocha

zwanymi dalej Fundatorkami.

 1. Fundacja będzie działała pod nazwą „Fundacja #SayStop” na podstawie aktu założycielskiego z dnia 9 marca 2020 r. sporządzonego przed Notariuszem Martą Pilecką – Błaszczak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
 • 2

Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą. Decyzje w sprawie utworzenia ww. jednostek, struktury organizacyjnej oraz zakresu działania podejmie Zarząd w odrębnej uchwale.
 5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych o zbliżonych lub tożsamych celach. W szczególności Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów Fundacji.
 6. Cały dochód Fundacji z wszystkich źródeł zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego określoną w § 4 Statutu „Cele działania Fundacji.
 7. Fundacja może ustanawiać i nadawać medale honorowe, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz przekazywać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 • 3

Zakres czasowy działania Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną i zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 • 4

Cele działania Fundacji

Celem Fundacji jest pomoc funkcjonariuszom służb mundurowych, a zwłaszcza kobietom służących lub pracującym w tych strukturach, poprzez wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości, dążenie do ukształtowania ujednoliconych procedur antymobbingowych i antymobbingowych dla służb mundurowych, rozpatrywania spraw przez niezależne i autonomiczne instytucje lub organy zewnętrzne, nieodpłatną działalność edukacyjną w zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nieodpłatną działalność edukacyjną w zakresie problematyki zwalczania nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy
i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacnianie
w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli, przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu oraz patologiom społecznym w miejscu pracy lub służby, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, nieodpłatną działalność edukacyjną w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji oraz innym negatywnym zachowaniom w miejscu pracy lub służby, nieodpłatną działalność oświatową, ochronę zdrowia
i pomoc społeczną, a także działalność w zakresie dobroczynności oraz działalność charytatywną, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

 • 5

Formy realizacji celów statutowych

Cel statutowy Fundacji będzie realizowany poprzez:

 1. prowadzenie szkoleń oraz innych form edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji kobiet w miejscu pełnienia służby i pracy,
 2. nieodpłatną organizację działań edukacyjnych skierowanych do różnych środowisk zawodowych w zakresie problematyki przestrzegania praw kobiet,
 3. nieodpłatną organizację spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu, dyskryminacji oraz propagowanie  inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości,
 4. współpracę z osobami instytucjami oraz organizacjami z Polski jak i innych krajów działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 5. skupianie wokół idei Fundacji działaczy, badaczy, kuratorów, pracowników naukowych oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi jak i zagranicznymi środowiskami naukowo-badawczymi promującymi idee równości szans dla kobiet i mężczyzn,
 6. aktywne propagowanie za pośrednictwem różnego rodzaju środków komunikacji działań i celów Fundacji w tym prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej, wydawniczej,
 7. wspieranie inicjatyw ustawodawczych dotyczących praw kobiet,
 8. nieodpłatne prowadzenie działań doradczych skierowanych do osób prywatnych , jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w zakresie celów dla realizacji których Fundacja została powołana,
 9. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad prawnych i psychologicznych dla osób, które doświadczyły wykluczenia społecznego, zawodowego i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 10. wszelkie działania w postaci upowszechniania, promowania i propagowania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia mediacji oraz wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego, szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów na płaszczyźnie podwładny/przełożony,
 12. finansowe i materialne wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej powstałej
  w wyniku mobbingu, molestowania, dyskryminacji lub/i wykluczenia zawodowego

Wyżej wymienione formy realizacji celów  mogą być realizowane jako nieodpłatne lub odpłatne działania pożytku publicznego.

 • 6

Działalność gospodarcza

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a także prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie (zgodnie
  z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) :
 • 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 • 40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
  z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • 11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych,
 • 20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 • 11.Z – wydawanie książek,
 • 14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 • 7

Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 3.000 zł. (trzy tysiące złotych ), rzeczy ruchome i nieruchomości oraz środki finansowe pozyskane przez Fundację w trakcie prowadzenia przez nią działalności.
 2. Fundatorki oświadczają, że z kapitału założycielskiego przeznaczają kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Środki na realizację celów statutowych pochodzić mogą z :
 • Rzeczowych i gotówkowych darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów i dotacji krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
 • Dochodów ze zbiórek publicznych,
 • Dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • Odsetek i lokat bankowych,
 • Działalności gospodarczej.
 1. Środki finansowe gromadzone i przechowywane są na rachunkach bankowych.
 2. Koszty własne Fundacji nie mogą przekroczyć środków finansowych będących w dyspozycji Fundacji.
 3. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do uzyskania informacji od Zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.
 4. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) złotych lub większą(lub jej równowartość) oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50.000,00 ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ) lub większą (lub jej równowartość), mogą ubiegać się o nadanie im przez Zarząd w drodze uchwały tytułu „Sponsor Fundacji”.
 5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza .
 8. Dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.
 9. Z majątku oraz dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
 • 8

Działania zakazane/niepożądane

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do jej członków, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 9

Władze Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Fundatorki jako organ nadzoru Fundacji. Organowi nadzoru przysługują w szczególności uprawnienia określone w § 9 ust. 1 zd. 2 Statutu oraz § 14 ust. 1 Statutu. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorki (jednomyślną uchwałą Fundatorek) na czas nieokreślony.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Podział pracy pomiędzy członkami Zarządu wynika z Regulaminu Zarządu.
 4. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni zawsze jedna z Fundatorek.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 7. Głos Prezesa Zarządu w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu jest decydujący.
 8. Członkostwo Fundatorów w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia pisemnej rezygnacji członkom Zarządu.
 9. W przypadku śmierci Fundatorki pełniącej funkcję Prezesa Zarządu lub choroby uniemożliwiającej trwale wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu, pozostałe Fundatorki zobowiązane są w terminie 1 miesiąca wskazać osobę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spośród siebie, dotychczasowych Członków Zarządu lub osób trzecich. .
 10. Członkostwo pozostałych członków Zarządu (spoza grona Fundatorek) ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu, śmierci członka Zarządu, odwołania jednomyślną uchwałą Fundatorek w każdym czasie oraz sądowego pozbawienia praw publicznych.
 11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 13. Członkowie Zarządu, którzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzenie konkretnych zadań na rzecz Fundacji – takich jak organizowanie, przeprowadzanie szkoleń  oraz innych  czynności zgodnych ze statutem Fundacji.
 • 10

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • kierowanie, podejmowanie i realizacja bieżących działań statutowych Fundacji oraz gospodarowanie środkami finansowymi,
  • uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów działania Fundacji,
  • podejmowanie decyzji/uchwał o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów, filii, spółek i przystępowaniu do spółek istniejących,
   o członkostwie Fundacji w podmiotach zrzeszających podmioty, w tym fundacje, o celach statutowych zbieżnych bądź tożsamych z celem działania Fundacji,
  • składanie Fundatorkom sprawozdań z działalności Fundacji oraz działalności Zarządu Fundacji,
  • dokonywanie zmian statutowych,
  • powoływanie i określanie struktury organizacyjnej Fundacji,
  • podejmowanie uchwał w zakresie łączenia z inną Fundacją, w sprawie likwidacji Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, zapisów i dotacji,
  • inne sprawy przypisane niniejszym statutem lub ustawą do kompetencji Zarządu Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
  • powoływanie w drodze uchwały pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji ;powołani pełnomocnicy uprawnieni są do działania wyłącznie w granicach udzielonego im umocowania,
  • powoływanie do oceny przedsięwzięć Fundacji konsultantów oraz ich zespołów spośród naukowców i praktyków oraz zlecanie im wykonywania odpowiednich opracowań,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych
   z działalnością Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatorek.
 3. Zarząd Fundacji odpowiada za prawidłowe prowadzenie jej rachunkowości, w tym celu może powołać spośród dowolnie wybranych osób Skarbnika lub Głównego księgowego Fundacji albo przekazać prowadzenie rachunkowości Fundacji firmie rachunkowej, co nie zwalnia Zarządu z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru.
 • 11

Reprezentacja Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 • 12

Właściwy Minister

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

 •    13

        Łączenie z innymi Fundacjami

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych umową obu stron.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
 • 14

Zmiana Statutu

 1. Zmiana Statutu Fundacji może zostać dokonana przez Fundatorki w drodze jednomyślnej uchwały
 2. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
 • 15

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorki w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Jeżeli Fundatorzy w uchwale o likwidacji Fundacji nie powołają likwidatora to likwidatorem Fundacji będzie Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.
 • 16

Wejście w życie

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy właściwy ze względu na jej siedzibę.
 2. Niniejszy Statut na dowód uzgodnienia jego treści podpisują Fundatorki.