kmdr Bożena Szubińska

  • Absolwentka Akademii Medycznej, Akademii Obrony Narodowej, Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, i słuchaczka Gender Studies przy ISNS UW.
  • Pełniła służbę wojskową (1989-2015) w korpusie oficerskim w strukturach służby zdrowia w Marynarce Wojennej, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, oraz Ministerstwie Obrony Narodowej, kończąc ją w 2015r.w stopniu kmdr.
  • Jako założycielka i przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP (1999-2015), oraz Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”(2014-2015), działała na rzecz równouprawnienia oraz implementacji rezolucji UNSCR 1325 (Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo) w Polsce, wdrażając w resorcie obrony narodowej strategię równości płci oraz program „Female Leaders in Security and Defence (FLSD)”w ramach współpracy z NATO.
  • Była Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015) oraz delegatką w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO, przekształconym po 2009r. w Komitet NATO ds. Równości Płci.
  • Działała społecznie na rzecz równości i promocji polskich kobiet w mundurach zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym.
  • Będąc mężem zaufania w czasie służby w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia działała na rzecz obrony praw człowieka i obywatela (żołnierza jako obywatela w mundurze) w resorcie obrony narodowej.
  • Była organizatorką wielu konferencji i seminariów dotyczących równości płci, stałą uczestniczką Kongresów Kobiet i ich penalistką. Jest autorką i inspiratorką wielu publikacji i opracowań o tematyce równości płci i integracji kobiet w SZ RP oraz w NATO.
  • Po odejściu z wojska działa społecznie w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet, Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pełniąc w nim funkcje sekretarza Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz członka Zarządu Głównego ZŻWP. Współpracuje z Biurem RPO działając społecznie w zakresie monitorowania służby kobiet oraz w zespole ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Działa także w Pomorskiej Delegaturze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.